Методичні рекомендації щодо вивчення фізичної культури

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ.
 Вивчення фізичної культури в загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами:
Фізична культура 1-4 класи «Фізична культура для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 класи» ( авт. М.Д. Зубалій, В.В.Деревянко, О.М. Лакіза, В.Ф. Шегімага, в-во «Ранок», 2006р.); Фізична культура для загальноосвітніх навчальних закладів.1-4 класи (Т.Ю. Круцевич, В.М.Єрмолова, Л.І. Іванова, О.Д. Кривчикова, Г.Г.Смоліус в-во "Освіта", 2012); «Фізична культура для спеціальної медичної групи. 1-4 класи» (авт. В.І. Майєр, в-во «Ранок», 2006).
Підручники: Качеров О.Б., Арефьєв В.Г. Основи здоров’я та фізична культура (підручник) 2кл.
Качеров О.Б., Арефьєв В.Г. Основи здоров’я та фізична культура (підручник) 3кл.
Арефьєв В.Г. та інші Фізична культура (підручник)4кл. Гнатюк О.В. Основи здоров’я та фізична культура (підручник) 4 кл.
Фізична культура 5-9 класи «Фізична культура. 5–9 кл.» (авт.Т. Ю. Круцевич,В. В. Деревянко, С. М. Дятленко,2012); «Фізична культура для спеціальної медичної групи. 5-9 класи» (авт. В.І. Майєр, В.В. Деревянко); Програма з фізичної культури 5-9 класи ЗНЗ Круцевич Т.Ю. та ін..2009 Лист МОН № 1/11-4630 від 01.07.2009.
Підручники: Фізична культура (підручник) Єрмолова В.М. та ін.5кл.2005
Фізична культура (підручник) Арефьев В.Г., Качеров О.Б., Короп М.Ю. 6 кл. 2006
Фізична культура (підручник) Єрмолова В.М. Іванова Л.І., Опирайло С.І. 6 кл. 2006
Фізична культура (підручник) Єрмолова В.М., Іванова Л.І. 9 кл. 2009
Фізична культура (підручник) Арефьев В.Г.9 кл. 2009
Фізична культура 10-11 класи «Фізична культура для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи» Рівень стандарту (за ред. С.М. Дятленка, в-во «Літера. ЛТД», 2011); «Фізична культура для загальноосвітніх навчальних закладів. Спортивний профіль. 10-11 класи» (авт. В.М. Єрмолова та ін., сайт mon.qov.ua); Програма для ЗНЗ фізична культура 10-11 класи Майєр В.І., Деревянко В.В. Пустолякова Л.М. 2012
1. Програма факультативу (гуртка, секції) з фізичної культури “Спортивна боротьба” для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Мельничук Ю.В., Леончук В.В.);
2. Програма спецкурсу ”Медико-біологічні основи фізичного виховання та спорту” (авт. Аргунова Л.Л.);
3. Програма факультативу з фізичної культури „Пішоходний туризм” для загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Руденко О.В., Шиворов О.Ю.);
4. Програма курсу за вибором “Атлетична гімнастика” для учнів 10-11 класів (авт. Щур В.М., Щур Л.І.);
5. Програма факультативу (гуртка, секції) фізкультурно-оздоровчої спрямованості для 5-9 класів (авт. Філенко С.А.);
6. Комплексна фізкультурно-оздоровча програма “Сходинки здоров’я”, система організації роботи з дітьми з послабленим станом здоров’я (авт. Клявда В.В, Ступенко Л.З., Гаспарян О.Л., Козодуб Н.В.);
7. Програма факультативу (гуртка, секції) “Баскетбол” для загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Левко І.В.);
8. Програма факультативу “Оздоровчо-пізнавальний туризм в початковій школі” для 4 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Величенко Г.В.);
9. Програма факультативу (гуртка, секції) “Настільний теніс” для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Калінкін Ю.О.);
10. Програма факультативу (гуртка, секції) “Волейбол” для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Кудрявець Д.С., Афіцька І.А., Маслова І.Ю., Швець Д.Г., Пасічник Н.О.);
11.Програма „Шахи” для закладів позашкільної освіти, загальноосвітніх навчальних закладів, палаців культури та творчості” (авт. Вінниченко О.В., Коваль О.М., Тимошенко Л.В., Захарчук І.Р.).
Профільне та поглиблене вивчення
Виходячи із потреб та побажань учнів, умов та матеріально-спортивного забезпечення, навчальний заклад обирає один або декілька видів фізкультурної діяльності, який вивчається у 10 та 11 класах. Проте в одному класі вивчається не більше двох видів фізкультурної діяльності (наприклад, дівчата – легка атлетика, хлопці – футбол тощо).
Програма передбачає реалізацію змісту в обсязі п’яти годин на тиждень у 10 та 11 класах. Вона не встановлює чітко визначеної кількості годин для вивчення тих чи інших складових. Враховуючи рівень знань, фізичної підготовленості учнів, їх інтереси і здібності, стан спортивно-матеріальної бази навчального закладу, кліматичні умови, вчитель може самостійно:
· визначати кількість годин на вивчення складових кожного з видів фізкультурної діяльності;
· змінювати послідовність вивчення питань в обсязі тем;
· обирати найбільш ефективні форми організації навчального процесу, засоби розвитку фізичних якостей та природних здібностей, спеціальні вправи для опанування учнями рухових дій;
· застосовувати підручники, посібники, рекомендовані для використання в школі.
Типові навчальні плани
Типовими навчальними планами для загальноосвітніх навчальних закладів на вивчення предмету «Фізична культура» в інваріативній складовій передбачено:
у 1-4 класах - 3 години на тиждень (наказ Міністерства освіти і науки України від 29.11.2005 №682);
у 5-6 класах – 3 години на тиждень (наказ Міністерства освіти і науки України від 03.04.2012 № 409, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 17.05.2013 № 551)
у 7 класах – 2,5 години на тиждень (у загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання, з вивченням російської чи іншої мови національних меншин та в загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання, з вивченням двох іноземних мов – 2 год.) (наказ Міністерства освіти і науки України від 05.02.2009 №66);
у 8-9 класах – 3 години на тиждень (наказ Міністерства освіти і науки України від 05.02.2009 №66);
у 10-11 класах – 2 години на тиждень (наказ Міністерства освіти і науки від 27.08.2010 р. № 834);
у 10 - 11 класах спортивного та військово-спортивного профілів – 5 годин на тиждень (наказ Міністерства освіти і науки від 27.08.2010 р. № 834).
Основна школа:
Предмет
Клас
Тижневе навантаження
Фізична культура
5-6
3 години на тиждень
7
2,5 години на тиждень
8-9
3 години на тиждень
10-11

Рівень змісту
10 клас
11 клас
10 клас
11 клас
Рівень стандарту
2 год
2 год
Академічний рівень
2 год
2 год
Профільний рівень
5 год
5 год
Навчальний процес у  навчальному році організовується таким чином, щоб медичне обстеження учнів проводилось в установленому законодавством порядку. Не можна допускати на уроках фізичної культури навантаження учнів, які не пройшли медичного обстеження.
При проведенні занять з фізичної культури слід дотримуватись «Правил безпеки життєдіяльності під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах» (Наказ МОН України від 01.06.2010 р. №521, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 9 серпня 2010 р. № 651/17946).
Відповідно до вимог «Типового положення про навчання з питань охорони праці» в загальноосвітніх навчальних закладах з учнями обов’язково потрібно проводити відповідні інструктажі (вступний, первинний, позаплановий, цільовий) з техніки безпеки життєдіяльності на заняттях з фізичної культури. Про проведення інструктажу робиться запис у відповідних журналах («Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці для учнів» та на сторінці предмету «Фізична культура» у класному журналі).
Загальні рекомендації щодо календарного планування
На підставі навчальної програми і річного плану вчитель складає
календарний план на півріччя (семестри навчального року). У цьому плані
він конкретизує навчально-виховні завдання та деталізує засоби фізичного
виховання. Тут детальніше порівняно з іншими документами планування визначаються дозування фізичних навантажень і форми організації уроків.
Постановка провідних педагогічних завдань на семестр або на кожний урок — один із найвідповідальніших і найскладніших моментів у плануванні навчальної роботи з фізичної культури. Загальні оздоровчі, освітні й виховні завдання, що розв’язуються в процесі навчальної роботи з фізичної культури, сформульовані у пояснювальній записці до навчальної програми.
Недоцільно планувати на семестр завдання з розвитку рухових здібностей, тому що протягом цього періоду під час проведення навчальної роботи з фізичного виховання здійснюється комплексна робота щодо розвитку в учнів різноманітних здібностей (сили, бистроти, витривалості, гнучкості
тощо). Краще передбачити ці завдання в конспектах уроків.
Постановка освітніх завдань у календарному плані визначається вимогами до учнів і навчальними нормативами з розділів програми, що вивчаються в цьому семестрі. Завдання формулюються в різних формах: ознайомити, навчити, закріпити, підготувати тощо.
Система оцінювання навчальних досягнень учнів.
Вимоги до ведення зошитів та записів в класному журналі
Об’єктами оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках фізичної культури можуть бути:
1. Виконання навчального нормативу (з урахуванням динаміки особистого результату).
2. Техніка виконання учнями фізичних вправ.
3. Засвоєння теоретико-методичних знань.
4. Виконання навчальних завдань під час проведення уроку.
Для оцінювання розвитку фізичних якостей використовуються орієнтовні навчальні нормативи передбачені навчальною програмою та нормативи запропоновані програмами кожного варіативного модуля по роках вивчення. Порядок складання нормативів визначає вчитель відповідно до календарно-тематичного планування.
При складанні навчального нормативу за його показником визначають рівень досягнень (низький, середній, достатній, високий), а потім з урахуванням динаміки особистого результату виставляють оцінку в балах.
Оцінюючи навчальні досягнення учнів з фізичної підготовленості, потрібно дотримуватися таких вимог:
1. Навчальні нормативи складають учні основної медичної групи, які на момент прийняття нормативу не скаржаться на погане самопочуття та стан здоров’я.
2. Кожній заліковій вправі передує спеціальна фізична підготовка (не менше як на двох заняттях).
3. Перед складанням нормативу вчитель проводить розминку, а після — відновлювальні вправи.
4. Учні мають можливість перескласти норматив на визначеному вчителем занятті.
5. Учитель зобов’язаний забезпечити безумовне дотримання правил і виконання вимог щодо безпеки під час здачі нормативів.
У період з 01.09 до 01.10 кожного навчального року з метою адаптації учнів до навантажень на уроках фізичної культури прийом навчальних нормативів не здійснюють а заняття мають рекреаційно-оздоровчий характер з помірними навантаженнями.
Невиконання нормативів з причин, незалежних від учня: непропорційний фізичний розвиток, пропуски занять з поважних причин, тимчасове перебування в підготовчій групі не є підставою для зниження підсумкової оцінки успішності.
Оцінювання техніки виконання фізичних вправ, рівня засвоєння теоретико-методичних знань, виконання навчальних завдань під час уроку може здійснюватися як комплексно так і роздільно.
При оцінюванні навчальних досягнень з фізичної культури також враховуються: особисті досягнення школярів протягом навчального року; ступінь активності учнів на уроках; залучення учнів до занять фізичною культурою в позаурочний час; участь у спортивних змаганнях усіх рівнів. На основі зазначених показників учителі можуть застосовувати різноманітні системи нарахування «бонусних» балів.
I. Оцінювання досягнень учнів, які за станом здоров’я віднесені до спеціальних медичних груп:
· рекомендується поточне оцінювання за теоретико-методичні знання, техніку виконання корегувальних вправ та виконання завдань уроку (за сприятливих для учня умов) (на користь учня);
· не виставляється оцінка за орієнтовні навчальні нормативи, тему, семестр чи рік (у клітинці слід писати «зар.» чи «зв.») ;
· оцінка виставляється тільки за орієнтовний навчальний норматив, тему, І, ІІ семестр та річна, а також у свідоцтво чи атестат у вигляді «зар.»;
· якщо оцінено хоча б один семестр (бально) , то виставляється оцінка за рік, але при виставленні враховуються інтереси дитини (на користь дитини);
· для учнів, які за станом здоров’я взагалі звільнені від занять фізкультурою, «зв.» ставиться тільки за орієнтовний навчальний норматив, тему, І чи ІІ семестри та за рік.
Оцінювання досягнень учнів основної групи:
1 Орієнтовні навчальні нормативи:
· контрольні нормативи відміненоЄ ОРІЄНТОВНІ НАВЧАЛЬНІ НОРМАТИВИ;
· оцінки за орієнтовні навчальні нормативи виставляються у журнал під датою, коли проводилася здача цього нормативу;
· якщо учень в день здачі орієнтовного навчального нормативу був відсутній, то у журналі в цій клітинці ставиться «н», а оцінка виставляється у наступній вільній клітинці;
· учень має право перездати орієнтовний навчальний норматив у визначений учителем час, хоча графи «Скоригована» після орієнтовного навчального нормативу не залишаємо, тому в клітинку за ОНН виставляємо остаточну оцінку;
· оцінка за орієнтовний навчальний норматив не є домінуючою при виставленні тематичної, семестрової та річної оцінок;
· ні в якому разі не приймаються орієнтовні навчальні нормативи в учнів звільнених від уроків фізкультури, віднесених за станом здоров’я до спеціальних медичних чи підготовчих груп (напроти їх прізвища слід писати «зар.» чи «зв.»);
· з 1 вересня по 1 жовтня приймати будь-які нормативи заборонено;
· орієнтовний навчальний норматив учитель має право змінювати (збільшувати чи зменшувати), враховуючи індивідуальні, статеві та вікові особливості учня.
2 Тематичне оцінювання:
· тематичне оцінювання проводиться після кожного модуля програми, але модулі можна розбивати на 2-3 підрозділи і проводити тематичне оцінювання;
· тематична оцінка виставляється до класного журналу в колонку без дати з надписом Тематична (для 5-11 класів) Тематичний бал (для 2-4 класів) — (ні в якому разі не «За тему», «ТО», «ТА»);
· при виставленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми, поточні оцінки та оцінки за орієнтовні навчальні нормативи.
· якщо учень (учениця) був (ла) відсутній (я) на уроках протягом вивчення теми, у відповідну клітинку замість оцінки за Тематичну виставляється н/а (не атестований (а), для дітей, які за станом здоров’я віднесені до спеціальної медичної групи — «Зар.», для звільнених від занять з фізичної культури — «Зв.»;
· тематична оцінка не підлягає коригуванню.
3. Семестрова оцінка:
· семестрова оцінка виставляється без дати до класного журналу в колонку з надписом І семестр, ІІ семестр;
· семестрове оцінювання здійснюється на основі тематичних оцінок (при цьому мають враховуватися динаміка особистих навчальних досягнень учня (учениці) з предмета протягом семестру, важливість кожного модуля, тривалість вивчення кожного з модулів, складність змісту тощо);
· якщо учень (учениця) був (ла) відсутній (я) на уроках протягом семестру, у відповідну клітинку замість оцінки за І семестр чи ІІ семестр виставляється н/а (не атестований (а), для дітей, які за станом здоров’я віднесені до спеціальної медичної групи — «Зар.», для звільнених від занять з фізичної культури — «Зв.»;
· семестрова оцінка підлягає коригуванню. Скоригована семестрова оцінка виставляється без дати у колонку з надписом Скоригована поруч із колонкою І семестр, ІІ семестр. Колонки для виставлення скоригованих оцінок відводяться навіть за відсутності учнів, які виявили бажання їх коригувати. У разі, якщо учневі не вдалося підвищити результати, запис у колонку Скоригована не робиться;
· скоригована семестрова оцінка за І семестр виставляється до початку ІІ семестру, за підсумками ІІ семестру — не пізніше 10 червня поточного навчального року.
4. Річна оцінка:
· виставляється в колонку Річна без зазначення дати, не раніше, ніж через три дні після виставлення оцінки за ІІ семестр;
· Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових або скоригованих семестрових оцінок;
· у разі коригування учнів оцінки за ІІ семестр, річна оцінка їм виставляється не пізніше 10 червня поточного року;
· у випадку не атестації учня (учениці) за підсумками двох семестрів у колонку Річна робиться запис н/а (не атестований (а).
· річна оцінка коригуванню не підлягає.
Записи у журналі:
· на сторінках журналу не повинно бути ніяких інших поміток (крапки, позначки «с\г», «зв.» і т.д.
Права сторінка журналу:
· Правильно записувати на правій стороні журналу: Зміст уроку:
o 12/09 Розучування техніки бігу на короткі дистанції. Удосконалення техніки метання м’яча.;
o 27/11 Настільний теніс. Техніка виконання нападаючих ударів.
· завдання додому записується на кожний урок для учнів 5-11 класів, для учнів 1-4 класів домашне завдання не пишеться (ні в якому разі не можна записувати домашнє завдання на два-три уроки);
Ліва сторінка журналу:
· дата проведення занять записується дробом із скісною лінією, чисельник якого є датою, а знаменник — місяцем поточного року (05/09, 12/10, 14/02 і т.д.);
Безпека життєдіяльності науроках фізичної культури
I. Загальні положення
1.1. Правила поширюються на загальноосвітні та позашкільні навчальні заклади (далі - навчальні заклади) незалежно від форм власності та підпорядкування, які проводять заняття з фізичної культури і спорту.
1.2. Правила встановлюють вимоги безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту на уроках, в гуртках, спортивних секціях тощо, які є обов'язковими для виконання учнями, вихованцями навчальних закладів (далі - учні). Заняття з фізичної культури і спорту проводяться під керівництвом педагогічних, медичних працівників навчальних закладів, інших осіб, які проводять фізкультурно-масову, спортивну, фізкультурно-оздоровчу роботу (тренери, керівники гуртків, груп, центрів тощо).
1.3. Заняття з фізичної культури і спорту в навчальних закладах проводяться відповідно до навчальних програм освітньої галузі "Здоров'я і фізична культура" Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 № 1717, та Державного стандарту базової і повної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 № 24.
1.4. До занять з фізичної культури і спорту допускаються учні, які пройшли обов'язковий медичний профілактичний огляд відповідно до Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти і науки України від 20.07.2009 № 518/674, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.08.2009 за № 772/16788, не мають протипоказань щодо стану здоров'я, у яких визначені рівень фізичного розвитку і група для занять фізичною культурою.
Вимоги до оформлення кабінету та його навчально-методичного наповнення
Перелік необхідної документації у спортивному залі
1. Наказ MOН 601 Положення про навчальні кабінети. Паспорт спортивного залу
2. АКТ-ДОЗВІЛ на введення в експлуатацію. Акт перевірки надійності спортивного інвентаря. Методи випробовування спортивного інвентаря. Журнал перевірки надійності спортивного обладнання
3. Інвентарна книга. Типовий перелік спортивного інвентаря
4. Інформація матеріально-технічного забезпечення спортінвентарем
5. План роботи спортзалу. Перспективний план оснащення спортзалу
6. Витяг із закону України-Про охорону праці. Типове положення про навчання з питань охорони праці
7. Орієнтовний перелік питань вступного інструктажу з ОБЖ для учнів
8. Інструкція з охорони праці на робочому місці
9. Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці. Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці
10. Посадова інструкція старшого вчителя (голови методоб’єднання) фізичної культури. Посадова інструкція вчителя фізичної культури
11. Правила безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах
12. Інструкція з охорони праці при проведенні спортивно-масових заходів, навчальних занять у спортивному залі, на вулиці
13. Інструкція з охорони праці під час занять легкою атлетикою, гімнастикою, спортивними іграми, лижною підготовкою (ковзанам), плаванням
14. Правила дотримання ТБ та поведінки на воді при навчанні дітей плавання
15. Інструкція з правил надання першої медичної допомоги при одержанні травм
16. Журнал реєстрації нещасних випадків. Інструкція з пожежної безпеки в кабінеті. Журнал реєстрації протипожежного інструктажу
17. Інструкція користування вогнегасником. Схема евакуації зі спортзалу.
18. Положення про адміністративно-громадський контроль. Журнал адміністративно-громадського контролю
19. Граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми.Оптимальні розміри основного інвентаря для учнів різних вікових груп
20. Посвідчення про перевірку знань з ТБ
21. Інформація про пріоритетні види спорту у закладі. План спортивно- масової роботи у школі
Додаток
1. Інструкція про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури
2. Календарний план спортивно-масових заходів МОН України-2014
3. Положення Козацький гарт-2014. Положення Старти надій-2014
4. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з фізичної культури


Немає коментарів:

Дописати коментар